Basisschool De Zonnewijzer

Visie zorgbegeleiding voor al onze leerlingen

Dj G-SPOT aka Meester Gerd - Iedereen Is Anders - 2e Kleuterklas


Zorgvisie


Door aan iedere leerling, via differentiatie, evenveel kansen te bieden, willen wij het welbevinden van elke leerling stimuleren en bevorderen.

Door het gebruik van verschillende evaluatievormen (summatieve en formatieve toetsen, observatie,...) zie evaluatiebeleid achterhalen we de specifieke noden van elke leerling.
Deze noden worden verholpen binnen het klasgebeuren door individuele begeleiding, werken in homogene/heterogene groepen, aangepast huiswerk/toetsen, contractwerk, hoekenwerk, differentiatie in tempo, moeilijkheidsgraad en hoeveelheid.

Indien het een complexer probleem betreft, bieden zorg, gok, logo en CLB extra ondersteuning.
Indien nodig wordt in overleg een handelingsplan opgesteld om het probleem praktisch aan te pakken.

Wij willen dit alles laten resulteren in een veilige en geruststellende leef-en leeromgeving voor elk kind.
Zorgbeleid is een zaak van ons hele schoolteam inclusief de directeur waarbij binnen het team een aantal specifieke zorgtaken (oa. het bewaken van de eerstelijnszorg ) worden uitgevoerd.

De uitbouw van ons zorgbeleid veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op 3 niveaus :

1. Zorginitiatieven: bv opsporen en remediëren van leer - , gedrag concentratie- en emotionele problemen.
2. Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten.
3. Het begeleiden van de leerlingen.

Een volledig beeld van ons zorgbeleid op school staat in het schoolwerkplan. Er wordt ook toegelicht hoe de samenwerking tussen onze school en het CLB verloopt.
Om de evolutie en het welbevinden van onze kinderen beter in kaart te brengen gebruiken wij een leerlingvolgsysteem.

We hanteren op school ook verschillende kindvolgsystemen, genormeerde toetsen en een schoolrijpheidstoets om de evolutie van de kinderen op te volgen en eventuele tekorten tijdig op te sporen.
(zie bijlage)

Samen met de ouders, klasleerkrachten, SES/ZORG leerkrachten, CLB, OCB,… proberen we eventuele achterstanden weg te werken door middel van werkpunten in de klas, differentiatie. Indien nodig wordt en in overleg met de ouders, het CLB en de klasleerkracht een aangepast leertraject opgesteld.

Communicatie en samenwerking met de ouders is zeer belangrijk. De toetsresultaten en werking in de klas worden indien nodig besproken met de ouders. Bij eventuele problemen worden jullie als ouder dadelijk op de hoogte gebracht en hebben we regelmatig overleg.

zorg tijdens de coronatijd

kwetsbare kinderen krijgen extra ondersteuning.

https://www.bruzz.be/videoreeks/donderdag-26-maart-2020/video-kwetsbare-kinderen-krijgen-nog-begeleiding-op-school-de